Krispaket för småföretagen

Som ett komplement till tidigare krispaket och stödåtgärder kom i förrgår ytterligare ett förslag på krispaket från regeringen. Denna gång är siktet inställt på små och medelstora företag och syftet är att ekonomiskt underlätta för svenska företagare. Det som är mest positivt är möjlighet att få bidrag till hyran (men bara om hyresvärden går med på att ta en del av smällen) och framförallt att arbetsgivaravgifterna sänks från 31,42% till 10,21% på den delen av lönen som uppgår till 25 000 kr i fyra månader.

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag 


Regeringen föreslår en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Pengarna är till för att säkerställa normala löneuttag och bör inte användas för bonusar och rörliga ersättningar till ledande befattningshavare eller vinstuttagande. Tanken är att lånegarantierna bör kunna ställas ut snarast möjligt och företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna föreslås för perioden 1 mars – 30 juni 2020 som innebär att enbart ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas istället för fulla arbetsgivaravgifter med 31,42 procent. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25.000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5.300 kronor per anställd och månad. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. Den innebär att ingen annan avgift än ålderspensionsavgift och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020. Skatteverket förväntas ha uppdaterat arbetsgivardeklarationen den 6/4 med funktionen för att göra detta möjligt, så har du inte lämnat din arbetsgivardeklaration för mars än så ska du vänta tills efter det och har du redan lämnat den får du göra en rättelse. Deklarationen för mars ska vara inne senast den 14/4.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för företag i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter införs en möjlighet att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten tar 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.  Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni.

 Åtgärder riktade mot mindre företag

I ett kommande förslag är tanken att reglerna om periodiseringsfonder ska ändras tillfälligt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för inkomståret 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Detta belopp ska sedan kunna kvittas mot möjliga framtida förluster inom en sexårsperiod. Det innebär att många företagare kan få tillbaka den preliminärskatt som de betalat under 2019. Här måste man agera själv och lämna in en ny preliminärdeklaration för inkomståret 2019. De som omfattas är enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Möjligheter att få anstånd med momsbetalning

De anståndsmöjligheter som införts avseende bland annat moms gällde tidigare enbart de som hade månads- eller kvartalsmoms. Nu ska det utvidgas till att även gälla de som redovisar moms för helår. Moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget om anstånd med skattebetalning. Det ska då kunna gälla exempelvis helårsredovisningen av moms för 2019 som annars ska betalas den 12 maj 2020. Regeln föreslås träda ikraft 8 april men ska få lov att tillämpas retroaktivt från den 27 december 2019.

Lägga verksamhet vilande

Det ska vara möjligt att lägga en verksamhet vilande under 2020 om detta sker på grund av arbetslöshet. Det innebär ett undantag från regeln att en verksamhet bara får läggas vilande en gång under en femårsperiod. Förslagen kommer att överlämnas till riksdagen i extra ändringsbudget inom kort.

Kommentar

Kommer detta paket att vara tillräckligt och stilla oron bland landets företagare? En fråga som det inte går att ge ett bra svar på. Vissa grupper tycker säkert att detta är tillräckligt andra vill ha ytterligare åtgärder. Regeringen uppvaktas av olika intressegrupper som framför sina åsikter om vad som behöver göras. Beroende på hur virusutbrottet utvecklas och dess påverkan på Sveriges och världens ekonomier är det inte en alltför vågad gissning att det kommer att komma nya lagförslag med olika åtgärder inom den närmaste framtiden.